Tác giả: hoangluan

Bạn thân mến, Mình là Luân, một Life Coach, Freelance Writer. Sống mạnh mẽ là nơi ghi lại trải nghiệm của mình ở ba lĩnh vực: Life Coach, Thông minh cảm xúc (EQ) và một số sáng tác cá nhân. Rất vui được kết nối với bạn!

60 giây nhận thức cảm xúc

“Là con người, sự vĩ đại của chúng ta không nằm nhiều ở việc cải tạo thế giới – đó là thần thoại của thời đại nguyên tử – …

Xây dựng thói quen nhìn lại

Nhìn lại, từ khóa này mình học được trong quá trình rèn luyện thông minh cảm xúc và hành nghề Life Coach. Nhìn lại là quá trình bạn ngồi …